Gyenge Ádám Attila mint alapító határozta el a Dr. Varga I. Erika Magyar Nyelvért Alapítvány létrehozását. A névadó, Dr. Varga I. Erika  az alapító édesanyja, Sikátorban született, az Apáczai Csere János Kar tanítóképző főiskolán végzett, mint tanító. Egyetemi tanulmányai után, mint főiskolai docens, magyar szakos tanárként dolgozott haláláig a győri főiskolán. Nem csak hallgatói, hanem kollégái számára is példamutató személyiségvolt. Vallotta, hogy képességeink tudatában merjünk többféle dologhoz nekikezdeni. Elkötelezett híve és terjesztője volt a XXI, sz. új tanulási stratégiájának, az olvasással és írással fejleszthető kritikai gondolkodás elméletének. Doktori disszertációját az ELTE-n védte meg szülőfalujának családneveiről készített tanulmányával.Sikátorhoz tartozása szinte keretbe foglalta életét: kívánságának megfelelően e település temetőjében nyugszik.

Az Alapítvány céljai

A magyar nyelv, – és irodalom területén a felsőfokú oktatásban, nappali tagozaton résztvevő hallgatók részére szervezett, az alábbiakban felsorolt országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása különdíjjal:

 • Országos Kossuth Lajos Szónokverseny
 • Benedek Elek Országos Mesemondó Verseny
 • Országos Egyetemi – Főiksolai Versmondó verseny
 • Kazincy Ferenc szép Magyar Beszéd Verseny

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara háziversenyeinek támogatása pénzösszeggel, vagy könyvcsomaggal:

 • Vers és prózamondó verseny
 • Tanítói verseny
 • Helyesírási verseny
 • A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara által a Tanítók Napja alkalmából szervezett intézményi rendezvények támogatása. Például: Információs anyagok nyújtása.
 • Ösztöndíj-pályázat kiírása a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, a tanszék szakmai irányítása mellett folyó névtani kutatásokért, kisiskolások nyelvállapotának kutatásáért, főiskolai hallgatók nyelvállapotának kutatásáért, iradolmi művek elemzése a gyakorlatban.
 • Új tantárgy – pedadógiai módszerek, eljárások és programok bevezetésének támogatása (különös tekintettel a tanári gondolkosdás és tanulás/szervezés alakítására) a felsőoktatásban.
 • A hallgatók kritikai gondolkodásának fejlesztése olvasással és írással, az interaktív és reflektív tanulás lehetőségeinek biztosításával.

Tevékenységek

A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

 • A beszédkészség elsajátításával küzdő, illetve beszédproblémás gyermekek fejlszetésének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok, illetve eszközök kivitelezése.
 • A hátrányos helyzetű, továbbá halmozottan hátrányos helyzető gyermekek fejlesztésének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok szervezése, illetve eszközök kivitelezése.
 • A határon túli magyarok körében a magyar nyelv fennmaradása, valamint hagyományainak ápolása céljából, a magyar közösségek kisiskolásai, és középiskolásai körében szervezett vers-, és prózamondó, illetve helyesírási versenyek szervezése.
 • Amatőr író-, költő közösségek felkutatása, munkájuk támogatása szervezett programjaik, továbbá esetleges kiadmányaik szponzorálásával.
 • A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagiskolásai körében szervezett vers-, és prózamondó, helyesírási versenyek szervezése, valamint vers-, és novellaíró pályázatok kiírása, támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazása.
 • A Győri középiskolások körében meghirdetése kerülő vers-, és novellaíró pályázat kiírása, szervezésének támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazása.
 • Magyarországon élő kisebbségek tehetséges tanulói ösztönzésére kiírt szép magyar nyelv, szép beszéd versmondó verseny, valamint vers és novellaíró pályázat díjazottjainak jutalmazása.

Az Alaptványhoz való csatlakozás

Az Alapítvány nyílt, ahhoz vagyon, illetve vagyoni értéket megtestesítő jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat minden bel- és külföldi természetes személy, illetve jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az Alapítvány céljait támogatni kívánja.

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót azonban megilleti az a jog, hogy javaslatot tegyen vagyoni juttatása felhasználására vonatkozóan a kuratóriumnak

A csatlakozók az alapítványt támogathatják készpénz befizetéssel, az alapítvány céljait  elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket a csatlakozó vagy az Alapítvány tulajdonába, vagy pedig használatába adhat. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig – ha a csatlakozó így rendelkezik -, közvetlen, konkrétan meghatározott alapítványi célokra fordíthatók.

Csatlakozása esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A csatlakozók adományai az eredeti alapítványi célokat nem csorbíthatják, illetve nem korlátozhatják.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.