Gyenge Ádám Attila alapító elhatározta Dr. Varga I. Erika Magyar Nyelvért Közhasznú Alapítvány létrehozását.  Az Alapítvány névadója, néhai Dr. Varga Irén Erika főiskolai docens, az alapító édesanyja, aki Sikátorban született, tanítóként az Apáczai Csere János Tanítóképző főiskolán végzett, később sok tanulás után ugyanitt magyar szakos tanárként dolgozott haláláig. Doktori disszertációját az ELTE-n védte meg, melyet szülőfalujának családneveiről készített. Egyaránt példa volt hallgatói, kollégái számára is. Vallotta, hogy képességeink tudatában merjünk sokféléhez hozzákezdeni. Elkötelezett híve és terjesztője volt a XXI. sz. új tanulási stratégiájának, az olvasással és írással fejleszthető kritikai gondolkodás elméletének. Szülőfalujához tartozása keretbe foglalta az életét. Kívánsága szerint e hely temetőjében nyugszik.

Az Alapítvány céljai

A magyar nyelv, – és irodalom területén a felsőfokú oktatásban, nappali tagozaton résztvevő hallgatók részére szervezett, az alábbiakban felsorolt országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért versenyzők támogatása különdíjjal:

 • Országos Kossuth Lajos Szónokverseny,
 • Benedek Elek Országos Mesemondó Verseny,
 • Országos Egyetemi – Főiksolai Versmondó verseny,
 • Kazincy Ferenc szép Magyar Beszéd Verseny

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara háziversenyeinek támogatása pénzösszeggel, vagy könyvcsomaggal:

 • Vers- és prózamondó verseny,
 • Tanítói verseny,
 • Helyesírási verseny
 • A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara által a Tanítók Napja alkalmából szervezett intézményi rendezvények támogatása. Pl.: Információs anyagok nyújtása.
 • Ösztöndíj-pályázat kiírása a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára, a tanszék szakmai irányítása mellett folyó névtani kutatásokért, kisiskolások nyelvállapotának kutatásáért, főiskolai hallgatók nyelvállapotának kutatásáért, iradolmi művek elemzése a gyakorlatban.
 • Új tantárgy – pedadógiai módszerek, eljárások és programok bevezetésének támogatása (különös tekintettel a tanári gondolkosdás és tanulás/szervezés alakítására) a felsőoktatásban.
 • A hallgatók kritikai gondolkodásának fejlesztése olvasással és írással, az interaktív és reflektív tanulás lehetőségeinek biztosításával.

Tevékenységek

A fenti célok megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:

 • A beszédkészség elsajátításával küzdő, illetve beszéédproblémás gyermekek fejlszetésének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok, illetve eszközök kivitelezése.
 • A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzető gyermekek fejlesztésének támogatása; az e célból szervezett fejlesztő programok szervezése, illetve eszközök kivitelezése.
 • A határon túli magyarok körében a magyar nyelv fennmaradása, illetve hagyományainak ápolása céljából, a magyar közösségek kisiskolásai, és középiskolásai körében szervezett vers-, és prózamondó, illetve helyesírási versenyek szervezése.
 • Amatőr író-, költő közösségek felkutatása, munkájuk támogatása szervezett programjaik, illetve esetleges kiadmányaik szponzorálásával.
 • A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tagiskolásai körében szervezett vers-, és prózamondó, helyesírási versenyek szervezése, illetve vers-, és novellaíró pályázatok kiírása, támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazása.
 • A Győri középiskolások körében meghirdetése kerülő vers-, és novellaíró pályázat kiírása, szervezésének támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazása.
 • A Magyarországon elő kisebbségek körében, a magyar nyelv, és irodalom területén tehetséges tanulók ösztönzése részükre meghirdetett versenyek szervezésével (szép magyar nyelv, szép beszéd szavalóverseny), pályázatok kiírásával (vers-, és novellaíró verseny), és a kiemelkedő eredményeket elért tanulók díjazásával.

Az Alaptványhoz való csatlakozás

Az Alapítvány nyílt. Az Alapítványhoz vagyon, illetve vagyoni értéket megtestesítő jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat minden bel- és külföldi természetes személy, illetve jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki az Alapítvány céljait támogatni kívánja.

A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

A csatlakozók az Alapítványhoz csatlakozhatnak készpénzbefizetéssel, Alapítvány céljait elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket a csatlakozó vagy az Alapítvány tulajdonába, vagy pedig használatába adhat. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig – ha a csatlakozó így rendelkezik -, közvetlen, konkrétan meghatározott alapítványi célokra fordíthatók.

Csatlakozása esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A csatlakozók adományai az eredeti alapítványi célokat nem csorbíthatják, illetve nem korlátozhatják.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.